استانشهرنامتلفنهمراهآدرس
خراسان رضویمشهد ۳۷۲۹۰۵۷۹,۳۷۰۵۲۱۳۳ ۰۹۱۵۰۰۷۳۸۳۱ ابوطالب یک.انتهای خیاطی ۶٫پلاک ۲۰
خراسان رضوی تربت حیدریه خدمات ساختمانی مقدس ۰۹۱۵۱۳۱۳۹۰ ۰۹۱۵۱۳۱۳۹۰       تربت حیدریه،
مازندران بابل کلینیک ساختمانی کریم نژاد ۳۲۵۵۴۶۸-۹ ۰۹۱۱۱۵۱۸۴ بابل،   امیرکلا،